Huisregels

Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het evenement aanwezig is zijn er huisregels vastgesteld. Daarnaast is tijdens het evenement de Nederlandse wetgeving van kracht, aangevuld met de Algemene Plaatselijke Verordeningen en conformeren we ons aan de huis- en gedragsregels van de KHN. Deze huisregels zijn hier te vinden Door naar het evenement Factor10! te komen en daardoor aanwezig te zijn op de evenementenlocatie, verklaar je geheel op de hoogte te zijn van dit reglement en verklaar je hier tevens akkoord mee te gaan.

Eigen risico
Het betreden van de evenementenlocatie en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Partycentrum Het Hagen, haar medewerkers en de organisatie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Alcohol
Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Factor10! wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en zal hier dan ook op controleren. Er kan om je legitimatie worden gevraagd.

Drank
Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren mee te nemen. Het is niet toegestaan drank van binnen mee te nemen naar buiten.
Alle consumpties worden direct met de daarvoor beschikbare munten afgerekend.
Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Legitimatie verplicht. Barpersoneel kan naar ID bewijs vragen. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.
Aangekochte consumptiemunten kunnen niet worden geretourneerd. Munten blijven wel geldig tijdens volgende evenementen van Het Hagen.

Drugs
Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit hebben of verhandelen wordt je te allen tijde overgedragen aan de politie.

Geluid
Er kan tot meer dan 85 dB aan geluid worden geproduceerd. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

Glaswerk
Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben binnen de evenementenlocatie.

Roken
Het is wettelijk niet toegestaan in de gesloten ruimten (waaronder de tent) te roken. Er zal een aangewezen plek zijn waar dit wel is toegestaan.

Overige
* Huisdieren worden niet toegelaten.
* Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd.
* Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het feestterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Factor10!
* Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien, vervuiling en/of vernieling van materialen, het ontvreemden van goederen en geluidsoverlast in de directe omgeving zal niet worden getolereerd. De toegang tot het terrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u worden verhaald. Op diverse plaatsen op het evenemententerrein kunnen beveiligingscamera’s hangen om te waken voor uw en onze veiligheid, bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.
* Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik.
* Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd. Er vindt geen restitutie van eventueel betaalde entreegelden plaats. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.